1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

РЫМБЕК СМАҚҰЛЫ БАЙСЕИТОВ

РЫМБЕК СМАҚҰЛЫ БАЙСЕИТОВ

Қазақстан  Республикасына  Еңбегі  Сіңген  экономист, «Халықтар  достығы» орденінің, «Құрмет  белгісі» орденінің, «Ұлы  Отан  соғысының   Бірінші және  Екінші  дәрежелі» ордендерінің, иегері, Қаржы  жұмысының  үздігі, дарынды  түлектердің  бірі, ұлағатты, сом  тұлға – Рымбек  Сымақұлы  Байсеитовтің  бүгінде  ізгі  істері сонау 1931 жылдан бері елімізге 25 мыңға жуық қаржы мамандарын даярлап келе жатқан Рымбек Байсеитов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі  ұрпақтарының  жүрегінде  жаттаулы, естерінде  сақтаулы.

 Рымбек  Сымақұлы 1949-жылы техникумды жедел  түрде  салық мамандығы  бойынша бітірді.Бұған  дейін  1942- жылдары  Отанын  қорғауға  соғысқа  аттанды. Ұлы  Лука  жерінде  соғысты. Аталған  жерді  жау  қоршауынан  босатқандағы  ерлігі  үшін  «Қызыл  Армия  үздігі» деген  медальмен  марапатталды. Рымбек Сымақұлы  соғыста  жаудың 3  танкісін  бірден  құртқаны  үшін  «Совет  Одағының  Батыры» атағына  ұсынылған.

Рымбек  Сымақұлының  қарапайым  салықшыдан  қаржы  министрлігіне  дейін  көтерілуінің  өзі  ерлік,  болашақ  қаржыгерлерге  нағыз  үлгі  боларлық  мұра  дерсіз.

  Рымбек  Сымақұлы Қазақстанның  экономикасын  көтеруде  талмай  еңбек  етті. Бірнеше  ғылыми  еңбектер  жазды. Осындай  ерен  еңбегінің  нәтижесін  1974-1985  жылдарға  дейін  Қазақстан  Республикасының  Қаржы  министрі  болуы  дәлелдейді. Бүкіл  ғұмырын  елінің  гүлденуіне, болашақтың  қамына  жұмсады.

 

Байсеитов Рымбек Смакович

 Заслуженный экономист республики, кандидат экономических наук, участник Великой Отечественной войны.
Родился 8 октября 1922 года в  селе Кайнар  Абралинского района Семипалатинской области.  С сентября 1939 года, после окончания школы ра­ботал счетоводом в колхозе им. Ленина Ново-шульбинского района Семипалатинской области, а затем был призван в армию декабре 1941 года. Служил Рымбек Смакович командиром орудия, затем взвода, старшим сержантом. Рымбек Смакович экстерном закончил в 1949 году финансовый техникум. 
            После возвраще­ния из армии с 1947, в течение  40 лет беспрерывно и безупречно работал  в финансовых органах, прошел путь от участкового инспектора  Калининского райфо г. Семипалатинска до  Министра финансов республики. Последова­тельно занимал  разные должности в финансовых органах  г. Семипалатинска, а с 1951 - в аппарате Министерства финансов: помощник министра, заместитель начальника, затем начальник управ­ления налогов и сборов, начальник управления налогов и заготовок (сельхозпродуктов с насе­ления), начальник управления государственных доходов - член коллегии министерства. Свыше 12 лет проработал первым заместителем министра финансов, затем более 11 лет - членом Правительства Казахской ССР, в том числе, свыше года являлся Председателем Государственного комитета цен и внес заметный вклад в укрепле­ние материальной базы органов ценообразова­ния.
            Дважды он избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР и членом ЦК Ком­партии Казахстана, депутатом Алматинского городского Совета народных депутатов, членом Президиума  Республиканского  комитета проф­союза.  Автор книги «Экономика и бюджет Казахстана» (совместно с А. Андреевым)
            Награжден Рымбек Смакович Байсеитов  орденами Отечественной войны 1 и II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов и «Знак Почета», знаком «Отличник финансовой работы», мно­гими медалями, почетными грамотами Верховного Совета республики и Минфина СССР. Присвоены звания: «Советник финансовой служ­бы 1 ранга», «Заслуженный экономист Казахстана» в 1983 году.

Его имя присвоено Семипалатинскому финансово-экономическому колледжу, одной из улиц города.